眺听良多感徙倚独沾襟

author
0 minutes, 42 seconds Read

出自隋朝李密的《淮阳感秋》

原文赏析:
金风荡初节,玉露凋晚林。
此夕穷涂士,郁陶伤寸心。
野平葭苇合,村荒藜藿深。
眺听良多感,徙倚独沾襟
沾襟何所为?怅然怀古意。
秦俗犹未平,汉道将何冀?
樊哙市井徒,萧何刀笔吏。
一朝时运会,千古传名谥。
寄言世上雄,虚生真可愧。
拼音解读
jīn fēng dàng chū jiē ,yù lù diāo wǎn lín 。
cǐ xī qióng tú shì ,yù táo shāng cùn xīn 。
yě píng jiā wěi hé ,cūn huāng lí huò shēn 。
tiào tīng liáng duō gǎn ,xǐ yǐ dú zhān jīn
zhān jīn hé suǒ wéi ?chàng rán huái gǔ yì 。
qín sú yóu wèi píng ,hàn dào jiāng hé jì ?
fán kuài shì jǐng tú ,xiāo hé dāo bǐ lì 。
yī cháo shí yùn huì ,qiān gǔ chuán míng shì 。
jì yán shì shàng xióng ,xū shēng zhēn kě kuì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts