黯与山僧别低头礼白云

author
3 minutes, 14 seconds Read

出自唐朝李白的《秋浦歌十七首》

原文赏析:
其一 

秋浦长似秋,萧条使人愁。

客愁不可度,行上东大楼。

正西望长安,下见江水流。

寄言向江水,汝意忆侬不。

遥传一掬泪,为我达扬州。

其二

秋浦猿夜愁,黄山堪白头。

清溪非陇水,翻作断肠流。

欲去不得去,薄游成久游。

何年是归日,雨泪下孤舟。

其三

秋浦锦驼鸟,人间天上稀。

山鸡羞渌水,不敢照毛衣。

其四

两鬓入秋浦,一朝飒已衰。

猿声催白发,长短尽成丝。

其五

秋浦多白猿,超腾若飞雪。

牵引条上儿,饮弄水中月。

其六

愁作秋浦客,强看秋浦花。

山川如剡县,风日似长沙。

其七

醉上山公马,寒歌宁戚牛。

空吟白石烂,泪满黑貂裘。

其八

秋浦千重岭,水车岭最奇。

天倾欲堕石,水拂寄生枝。

其九

江祖一片石,青天扫画屏。

题诗留万古,绿字锦苔生。

其十

千千石楠树,万万女贞林。

山山白鹭满,涧涧白猿吟。

君莫向秋浦,猿声碎客心。

其十一

逻人横鸟道,江祖出鱼梁。

水急客舟疾,山花拂面香。

其十二

水如一匹练,此地即平天。

耐可乘明月,看花上酒船。

其十三

渌水净素月,月明白鹭飞。

郎听采菱女,一道夜歌归。

其十四

炉火照天地,红星乱紫烟。

赧郎明月夜,歌曲动寒川。

其十五

白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜。

其十六

秋浦田舍翁,采鱼水中宿。

妻子张白鹇,结罝映深竹。

其十七

祧波一步地,了了语声闻。

黯与山僧别,低头礼白云

拼音解读
qí yī 

qiū pǔ zhǎng sì qiū ,xiāo tiáo shǐ rén chóu 。

kè chóu bú kě dù ,háng shàng dōng dà lóu 。

zhèng xī wàng zhǎng ān ,xià jiàn jiāng shuǐ liú 。

jì yán xiàng jiāng shuǐ ,rǔ yì yì nóng bú 。

yáo chuán yī jū lèi ,wéi wǒ dá yáng zhōu 。

qí èr

qiū pǔ yuán yè chóu ,huáng shān kān bái tóu 。

qīng xī fēi lǒng shuǐ ,fān zuò duàn cháng liú 。

yù qù bú dé qù ,báo yóu chéng jiǔ yóu 。

hé nián shì guī rì ,yǔ lèi xià gū zhōu 。

qí sān

qiū pǔ jǐn tuó niǎo ,rén jiān tiān shàng xī 。

shān jī xiū lù shuǐ ,bú gǎn zhào máo yī 。

qí sì

liǎng bìn rù qiū pǔ ,yī cháo sà yǐ shuāi 。

yuán shēng cuī bái fā ,zhǎng duǎn jìn chéng sī 。

qí wǔ

qiū pǔ duō bái yuán ,chāo téng ruò fēi xuě 。

qiān yǐn tiáo shàng ér ,yǐn nòng shuǐ zhōng yuè 。

qí liù

chóu zuò qiū pǔ kè ,qiáng kàn qiū pǔ huā 。

shān chuān rú yǎn xiàn ,fēng rì sì zhǎng shā 。

qí qī

zuì shàng shān gōng mǎ ,hán gē níng qī niú 。

kōng yín bái shí làn ,lèi mǎn hēi diāo qiú 。

qí bā

qiū pǔ qiān zhòng lǐng ,shuǐ chē lǐng zuì qí 。

tiān qīng yù duò shí ,shuǐ fú jì shēng zhī 。

qí jiǔ

jiāng zǔ yī piàn shí ,qīng tiān sǎo huà píng 。

tí shī liú wàn gǔ ,lǜ zì jǐn tái shēng 。

qí shí

qiān qiān shí nán shù ,wàn wàn nǚ zhēn lín 。

shān shān bái lù mǎn ,jiàn jiàn bái yuán yín 。

jun1 mò xiàng qiū pǔ ,yuán shēng suì kè xīn 。

qí shí yī

luó rén héng niǎo dào ,jiāng zǔ chū yú liáng 。

shuǐ jí kè zhōu jí ,shān huā fú miàn xiāng 。

qí shí èr

shuǐ rú yī pǐ liàn ,cǐ dì jí píng tiān 。

nài kě chéng míng yuè ,kàn huā shàng jiǔ chuán 。

qí shí sān

lù shuǐ jìng sù yuè ,yuè míng bái lù fēi 。

láng tīng cǎi líng nǚ ,yī dào yè gē guī 。

qí shí sì

lú huǒ zhào tiān dì ,hóng xīng luàn zǐ yān 。

nǎn láng míng yuè yè ,gē qǔ dòng hán chuān 。

qí shí wǔ

bái fā sān qiān zhàng ,yuán chóu sì gè zhǎng 。

bú zhī míng jìng lǐ ,hé chù dé qiū shuāng 。

qí shí liù

qiū pǔ tián shě wēng ,cǎi yú shuǐ zhōng xiǔ 。

qī zǐ zhāng bái xián ,jié jū yìng shēn zhú 。

qí shí qī

tiāo bō yī bù dì ,le le yǔ shēng wén 。

àn yǔ shān sēng bié ,dī tóu lǐ bái yún

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

Similar Posts