龙吟虎啸一时发万籁百泉相与秋

author
0 minutes, 58 seconds Read

出自唐朝李颀的《听安万善吹觱篥歌》

原文赏析:
南山截竹为觱篥,此乐本自龟兹出。流传汉地曲转奇,
凉州胡人为我吹。傍邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂。
世人解听不解赏,长飙风中自来往。枯桑老柏寒飕飗,
九雏鸣凤乱啾啾。龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋
忽然更作渔阳掺,黄云萧条白日暗。变调如闻杨柳春,
上林繁花照眼新。岁夜高堂列明烛,美酒一杯声一曲。
拼音解读
nán shān jié zhú wéi bì lì ,cǐ lè běn zì guī zī chū 。liú chuán hàn dì qǔ zhuǎn qí ,
liáng zhōu hú rén wéi wǒ chuī 。bàng lín wén zhě duō tàn xī ,yuǎn kè sī xiāng jiē lèi chuí 。
shì rén jiě tīng bú jiě shǎng ,zhǎng biāo fēng zhōng zì lái wǎng 。kū sāng lǎo bǎi hán sōu liú ,
jiǔ chú míng fèng luàn jiū jiū 。lóng yín hǔ xiào yī shí fā ,wàn lài bǎi quán xiàng yǔ qiū
hū rán gèng zuò yú yáng chān ,huáng yún xiāo tiáo bái rì àn 。biàn diào rú wén yáng liǔ chūn ,
shàng lín fán huā zhào yǎn xīn 。suì yè gāo táng liè míng zhú ,měi jiǔ yī bēi shēng yī qǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts