黄鹤引

author
1 minute, 48 seconds Read

黄鹤引 作者:方资 朝代:宋代 黄鹤引原文: 予生浙东,世业农。

总角失所天,稍从里闬儒者游。

年十八,婺以充贡。

凡八至礼部,始得一青衫。

间关二十年,仕不过县令,擢才南阳教授。

绍圣改元,实六十五岁矣。

秋风忽起,巫告老于有司,适所愿也。

谓同志曰:任无补于上下,而退号朝士。

婚姻既毕,公私无虞。

将买扁舟放浪江湖中,浮家泛宅,誓以此生,非太平之幸民而何。

因阅阮田曹所制黄鹤引,爱其词调清高,写为一阕,命稚子歌之,以侑尊焉。

生逢垂拱。

不识干戈免田陇。

士林书圃终年,庸非天宠。

才初阘茸。

老去支离何用。

浩然归弄。

似黄鹤、秋风相送。

尘事塞翁心,浮世庄生梦。

漾舟遥指烟波,群山森动。

神闲意耸。

回首利靰名鞚此情谁共。

问几斛、淋浪春瓮。

黄鹤引拼音解读: yǔ shēng zhè dōng ,shì yè nóng 。

zǒng jiǎo shī suǒ tiān ,shāo cóng lǐ bì rú zhě yóu 。

nián shí bā ,wù yǐ chōng gòng 。

fán bā zhì lǐ bù ,shǐ dé yī qīng shān 。

jiān guān èr shí nián ,shì bú guò xiàn lìng ,zhuó cái nán yáng jiāo shòu 。

shào shèng gǎi yuán ,shí liù shí wǔ suì yǐ 。

qiū fēng hū qǐ ,wū gào lǎo yú yǒu sī ,shì suǒ yuàn yě 。

wèi tóng zhì yuē :rèn wú bǔ yú shàng xià ,ér tuì hào cháo shì 。

hūn yīn jì bì ,gōng sī wú yú 。

jiāng mǎi biǎn zhōu fàng làng jiāng hú zhōng ,fú jiā fàn zhái ,shì yǐ cǐ shēng ,fēi tài píng zhī xìng mín ér hé 。

yīn yuè ruǎn tián cáo suǒ zhì huáng hè yǐn ,ài qí cí diào qīng gāo ,xiě wéi yī què ,mìng zhì zǐ gē zhī ,yǐ yòu zūn yān 。

shēng féng chuí gǒng 。

bú shí gàn gē miǎn tián lǒng 。

shì lín shū pǔ zhōng nián ,yōng fēi tiān chǒng 。

cái chū tà róng 。

lǎo qù zhī lí hé yòng 。

hào rán guī nòng 。

sì huáng hè 、qiū fēng xiàng sòng 。

chén shì sāi wēng xīn ,fú shì zhuāng shēng mèng 。

yàng zhōu yáo zhǐ yān bō ,qún shān sēn dòng 。

shén xián yì sǒng 。

huí shǒu lì wù míng kòng cǐ qíng shuí gòng 。

wèn jǐ hú 、lín làng chūn wèng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍

Similar Posts