贺新郎(次卢申之韵)

author
0 minutes, 50 seconds Read

贺新郎(次卢申之韵) 作者:孙居敬 朝代:宋代 贺新郎(次卢申之韵)原文: 风月为佳节。

更湖光、平铺十里,水晶宫阙,若向孤山邀俗驾,只恐梅花凄咽。

有图画、天然如揭。

好着骚人冰雪句,走龙蛇、醉墨成三绝。

尘世事,谩如发。

真须脚踏层冰滑。

倚高寒、身疑羽化,水平天阔。

目送云边双白鹭,杳杳冲烟出没。

□□□、□□□□。

唤醒儿曹梁甑梦,把消遥、齐物从头说。

洗夜光,弄月明。

贺新郎(次卢申之韵)拼音解读: fēng yuè wéi jiā jiē 。

gèng hú guāng 、píng pù shí lǐ ,shuǐ jīng gōng què ,ruò xiàng gū shān yāo sú jià ,zhī kǒng méi huā qī yān 。

yǒu tú huà 、tiān rán rú jiē 。

hǎo zhe sāo rén bīng xuě jù ,zǒu lóng shé 、zuì mò chéng sān jué 。

chén shì shì ,màn rú fā 。

zhēn xū jiǎo tà céng bīng huá 。

yǐ gāo hán 、shēn yí yǔ huà ,shuǐ píng tiān kuò 。

mù sòng yún biān shuāng bái lù ,yǎo yǎo chōng yān chū méi 。

□□□、□□□□。

huàn xǐng ér cáo liáng zèng mèng ,bǎ xiāo yáo 、qí wù cóng tóu shuō 。

xǐ yè guāng ,nòng yuè míng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍

Similar Posts