衰兰送客咸阳道天若有情天亦老

author
1 minute, 9 seconds Read

出自唐朝李贺的《金铜仙人辞汉歌》

原文赏析:
魏明帝青龙元年八月,诏宫官牵车西取汉孝武捧露盘仙人,欲立致前殿。宫官既拆盘,仙人临载,乃潸然泪下。唐诸王孙李长吉遂作《金铜仙人辞汉歌》。
茂陵刘郎秋风客,夜闻马嘶晓无迹。
画栏桂树悬秋香,三十六宫土花碧。
魏官牵车指千里,东关酸风射眸子。
空将汉月出宫门,忆君清泪如铅水。
衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老
携盘独出月荒凉,渭城已远波声小。
拼音解读
wèi míng dì qīng lóng yuán nián bā yuè ,zhào gōng guān qiān chē xī qǔ hàn xiào wǔ pěng lù pán xiān rén ,yù lì zhì qián diàn 。gōng guān jì chāi pán ,xiān rén lín zǎi ,nǎi shān rán lèi xià 。táng zhū wáng sūn lǐ zhǎng jí suí zuò 《jīn tóng xiān rén cí hàn gē 》。
mào líng liú láng qiū fēng kè ,yè wén mǎ sī xiǎo wú jì 。
huà lán guì shù xuán qiū xiāng ,sān shí liù gōng tǔ huā bì 。
wèi guān qiān chē zhǐ qiān lǐ ,dōng guān suān fēng shè móu zǐ 。
kōng jiāng hàn yuè chū gōng mén ,yì jun1 qīng lèi rú qiān shuǐ 。
shuāi lán sòng kè xián yáng dào ,tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo
xié pán dú chū yuè huāng liáng ,wèi chéng yǐ yuǎn bō shēng xiǎo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts