沁园春寿制师吴退庵

author
0 minutes, 55 seconds Read

沁园春(寿制师吴退庵) 作者:曾寓轩 朝代:宋代 沁园春(寿制师吴退庵)原文: 运在东南,千古金陵,帝王旧州。

看地雄江左,蟠龙踞虎,事专阃外,缓带轻裘。

憔断乃成,非贤冈任,真是富韩文范俦。

难兄弟,久齐名天壤,谁劣谁优。

冕旒。

似欲兼收。

命四辈传宣难借留。

记适遵昆季,迭行沙路,育充伯仲,并在金瓯。

或后或先,相推相逊,等是延陵德泽流。

称觞了,便促装西上,同奉宸游。

沁园春(寿制师吴退庵)拼音解读: yùn zài dōng nán ,qiān gǔ jīn líng ,dì wáng jiù zhōu 。

kàn dì xióng jiāng zuǒ ,pán lóng jù hǔ ,shì zhuān kǔn wài ,huǎn dài qīng qiú 。

qiáo duàn nǎi chéng ,fēi xián gāng rèn ,zhēn shì fù hán wén fàn chóu 。

nán xiōng dì ,jiǔ qí míng tiān rǎng ,shuí liè shuí yōu 。

miǎn liú 。

sì yù jiān shōu 。

mìng sì bèi chuán xuān nán jiè liú 。

jì shì zūn kūn jì ,dié háng shā lù ,yù chōng bó zhòng ,bìng zài jīn ōu 。

huò hòu huò xiān ,xiàng tuī xiàng xùn ,děng shì yán líng dé zé liú 。

chēng shāng le ,biàn cù zhuāng xī shàng ,tóng fèng chén yóu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍

Similar Posts