author
0 minutes, 39 seconds Read

满江红(再用韵) 作者:侯置 朝代:宋代 满江红(再用韵)原文: 老矣何堪,随处是、春衫酒滴。

醉狂时,一挥千字,贝光玉色。

失意险为湘岸鬼,浩歌又作长安客。

且乘流、除却五侯门,无车迹。

惊人句,天外得。

医国手,尘中识。

问鼎槐何似,卧云_石。

梦里略无轩冕念,眼前岂是江湖窄。

拚蝇头、蜗角去来休,休姑息。

满江红(再用韵)拼音解读: lǎo yǐ hé kān ,suí chù shì 、chūn shān jiǔ dī 。

zuì kuáng shí ,yī huī qiān zì ,bèi guāng yù sè 。

shī yì xiǎn wéi xiāng àn guǐ ,hào gē yòu zuò zhǎng ān kè 。

qiě chéng liú 、chú què wǔ hóu mén ,wú chē jì 。

jīng rén jù ,tiān wài dé 。

yī guó shǒu ,chén zhōng shí 。

wèn dǐng huái hé sì ,wò yún _shí 。

mèng lǐ luè wú xuān miǎn niàn ,yǎn qián qǐ shì jiāng hú zhǎi 。

pīn yíng tóu 、wō jiǎo qù lái xiū ,xiū gū xī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍 侯置 侯置(?——?)字彦周,东山(今山东诸城)人。南渡居长沙,绍兴中以直学士知建康。卒于孝宗时。其词风清婉娴雅。有《孏窟词》…详情

Similar Posts