凤凰台上忆吹箫香冷金猊

author
1 minute, 36 seconds Read

作者:李清照朝代:清朝

凤凰台上忆吹箫·香冷金猊原文
香冷金猊,被翻红浪,起来慵自梳头。任宝奁尘满,日上帘钩。生怕离怀别苦,多少事、欲说还休。新来瘦,非于病酒,不是悲秋。
休休,这回去也,千万遍《阳关》,也则难留。念武陵人远,烟锁秦楼。惟有楼前流水,应念我、终日凝眸。凝眸处,从今又添,一段新愁。(版本一) 

香冷金猊,被翻红浪,起来人未梳头。任宝奁闲掩,日上帘钩。生怕闲愁暗恨,多少事、欲说还休。今年瘦,非干病酒,不是悲秋。
明朝,者回去也,千万遍阳关,也即难留。念武陵春晚,云锁重楼。记取楼前绿水,应念我、终日凝眸。凝眸处,从今更数,几段新愁。(版本二)

凤凰台上忆吹箫·香冷金猊拼音解读
xiāng lěng jīn ní ,bèi fān hóng làng ,qǐ lái yōng zì shū tóu 。rèn bǎo lián chén mǎn ,rì shàng lián gōu 。shēng pà lí huái bié kǔ ,duō shǎo shì 、yù shuō hái xiū 。xīn lái shòu ,fēi yú bìng jiǔ ,bú shì bēi qiū 。
xiū xiū ,zhè huí qù yě ,qiān wàn biàn 《yáng guān 》,yě zé nán liú 。niàn wǔ líng rén yuǎn ,yān suǒ qín lóu 。wéi yǒu lóu qián liú shuǐ ,yīng niàn wǒ 、zhōng rì níng móu 。níng móu chù ,cóng jīn yòu tiān ,yī duàn xīn chóu 。(bǎn běn yī ) 

xiāng lěng jīn ní ,bèi fān hóng làng ,qǐ lái rén wèi shū tóu 。rèn bǎo lián xián yǎn ,rì shàng lián gōu 。shēng pà xián chóu àn hèn ,duō shǎo shì 、yù shuō hái xiū 。jīn nián shòu ,fēi gàn bìng jiǔ ,bú shì bēi qiū 。
míng cháo ,zhě huí qù yě ,qiān wàn biàn yáng guān ,yě jí nán liú 。niàn wǔ líng chūn wǎn ,yún suǒ zhòng lóu 。jì qǔ lóu qián lǜ shuǐ ,yīng niàn wǒ 、zhōng rì níng móu 。níng móu chù ,cóng jīn gèng shù ,jǐ duàn xīn chóu 。(bǎn běn èr )

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

Similar Posts